Vào thẳng nội dung chính

Hitachi

Hitachi Việt Nam

Bảo vệ thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân trong mẫu này được sử dụng để trả lời câu hỏi của khách hàng.
Trong một số trường hợp, yêu cầu thông tin cá nhân có thể được chuyển tiếp đến các công ty liên quan trong tập đoàn Hitachi để trả lời trực tiếp cho khách hàng.
Thông tin cá nhân được quản lý trên cơ sở "Chính sách bảo mật" (mở ra một cửa sổ mới) tại Hitachi, Ltd.
Xin lưu ý rằng các thông tin cá nhân được nhập vào biểu mẫu này sẽ bị xóa sau khi chúng tôi nhận được và đáp ứng yêu cầu của bạn, và sẽ không được lưu giữ lại bởi Hitachi.
Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản và điều kiện này, yêu cầu của bạn sẽ được hủy bỏ.